Přijímací řízení 2019

Druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku

V souladu s § 60 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vše v aktuálním znění, vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro studijní obor 79-41-K/41 gymnázium čtyřleté.

Celý text v dokumentu PDF


Informace pro rodiče (studijní obor 79-41-K/81 = prima)

Schůzka rodičů přijatých žáků se koná ve čtvrtek 6. června 2019 v 17.00 hodin v budově Gymnázia Karla Čapka v Dobříši.

Ve dnech 3. – 6. září 2019 pořádá GKČ pro studenty prvních ročníků adaptační kurz. Na zahajovací schůzce rodičů bychom uvítali informaci o tom, zda se vaše dítě tohoto kurzu zúčastní.

Obdržíte podrobnější informace o průběhu studia. V případě, že se nebudete moci zahajovací schůzky zúčastnit, kontaktujte nás co nejdříve (e-mail, dopis, telefon), nejpozději 18. června 2019. Děkujeme a těšíme se na spolupráci s vámi.

Shrnutí v souboru PDF


Informace pro rodiče a žáky (studijní obor 79-41-K/41 = 1. ročník)

Společná schůzka přijatých žáků a jejich rodičů se koná ve čtvrtek 6. června 2019 v 17.00 hodin v budově Gymnázia Karla Čapka v Dobříši.

Adaptační kurz

Ve dnech 3. – 6. září 2019 pořádá GKČ pro studenty prvních ročníků adaptační kurz. Na zahajovací schůzce rodičů bychom uvítali informaci o tom, zda se vaše dítě tohoto kurzu zúčastní.

Cizí jazyky

Na schůzce prosíme o závazné sdělení týkající se výuky cizích jazyků – zda preferujete kombinaci anglický jazyk/německý jazyk, anglický jazyk/francouzský jazyk, popř. anglický jazyk/ruský jazyk.

Estetická výchova

2 varianty - hudební výchova nebo výtvarná výchova, na schůzce prosíme potvrdit výběr

Lyžařský kurz

Součástí výuky tělesné výchovy je v prvním ročníku čtyřletého studia lyžařský kurz, uskuteční se 15. – 20. 3. 2020 v lyžařském středisku St. Michael (Rakousko).

Studium

Obdržíte podrobnější informace o studiu a seznam učebnic a doporučené literatury.

V případě, že se nebudete moci zahajovací schůzky zúčastnit, poskytněte nám tyto informace jiným způsobem (e-mail, dopis, telefon) do 18. června 2019, aby vás mohl třídní učitel včas kontaktovat. Děkujeme a těšíme se na spolupráci s vámi.

Shrnutí v souboru PDF


Výsledky přijímacího řízení do primy a 1. ročníku 2019/20

Ředitel Gymnázia Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530, rozhodl v souladu s § 59, § 60, § 165 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 353/2016 Sb. a zákona 500/2004 Sb. (správní řád), vše v platném znění, takto: výsledky přijímacího řízení do primy, výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku.

Bodové vyjádření výsledku přijímací zkoušky je tvořeno: (součet bodů za jednotnou přijímací zkoušku ČJL a MAT) * 0,8 + (body za prospěch ZŠ)

Doporučený postup

30. dubna 2019
Ředitel školy zveřejňuje na webu školy a na vstupu do budovy školy výsledek přijímacího řízení. Seznam obsahuje: pořadí – kód uchazeče – počet bodů – rozhodnutí (přijat/nepřijat/nesplnil). Další postup se liší podle typu rozhodnutí:

Přijat = do 17. května doručit zápisový lístek

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Písemně nebude rozhodnutí o přijetí zasíláno. Uchazeči měli ve své (základní) škole do 15. března obdržet zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání. Odevzdání je třeba učinit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. do 16. května 2019.

Nepotvrdí-li zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, pokud uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Nepřijat = rozhodnutí o nepřijetí je možno vyzvednout dne 2. května 2019 mezi 10.00 a 17.30 v sekretariátu školy (proti podpisu zákonného zástupce), poté bude poštou zasláno na adresu zákonného zástupce uchazeče, uvedenou v přihlášce. Proti tomuto rozhodnutí je možno do 3 dnů od převzetí, resp. doručení podat odvolání.

Nesplnil podmínky = rozhodnutí o nepřijetí je možno vyzvednout dne 2. května 2019 mezi 10.00 a 17.30 v sekretariátu školy (proti podpisu zákonného zástupce), poté bude poštou zasláno na adresu zákonného zástupce uchazeče, uvedenou v přihlášce.


-mee-